Oferta proponowana przez firmę edukacyjną Kształtownia skierowana jest do rodziców dzieci zdolnych oraz dzieci wymagających indywidualnego wsparcia w procesie edukacji. Stworzona została z wykorzystaniem osiągnięć współczesnych koncepcji psychologicznych i pedagogicznych.

 

Przedstawiona w ofercie etapowość pracy z dzieckiem pokazuje, że należy przechodzić od rzetelnej diagnozy zdolności i możliwości edukacyjnych ucznia do stworzenia indywidualnej ścieżki pracy z nim, podejmowanej przez opiekunów edukacyjnych i ekspertów. Trzeba wyraźnie podkreślić, że zamierzeniem autorów Kształtowni nie jest udzielanie korepetycji, rozumianych w potocznym znaczeniu tego słowa, ale podejmowanie alternatywnych oddziaływań. Uczniowie są wspomagani w poszerzaniu wiedzy o świecie, rozumieniu otaczającej ich rzeczywistości a przede wszystkim w wykorzystywaniu własnych kompetencji. Istotne jest to, że Kształtownia w pełni uwzględnia ramy programowe szkoły kładąc nacisk na budowanie wewnętrznej motywacji ucznia do nauki, oraz wspomaganie jego uwagi, pamięci a także uczenie twórczego myślenia. Autorzy projektu podkreślają, że w organizacji wolnego czasu dziecka stawiany jest nacisk nie tylko na rozwijanie już posiadanych zainteresowań i zdolności ale także kształtowanie zupełnie nowych, co -  moim zdaniem - odzwierciedla bardzo dobrze nazwa firmy. Warto zauważyć, że wprawdzie Autorzy oferty wyraźnie wskazują na zindywidualizowanie swoich oddziaływań, to jednak nie brakuje w tej wieloaspektowej formule pracy z uczniem uwzględnienia roli rówieśników. W tym celu Kształtownia proponuje warsztaty i zajęcia grupowe w świetlicy edukacyjnej. Interesującym i ważnym w procesie edukacji czynnikiem jest udzielanie rodzicom informacji zwrotnej w postaci dziennika postępów dziecka.

 

Przygotowanie zawodowe twórców Kształtowni i ich bogate, wieloletnie doświadczenie we wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku szkolnym, gwarantują, że te poprawne merytorycznie i bardzo ciekawe propozycje będą realizowane z korzyścią dla dzieci i rodziców.

 

 

Prof. dr hab. Barbara Szmigielska – Siuta

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego